Ważne informacje dla rodziców

SZANOWNI RODZICE

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich Rodziców

 na wspólne świętowanie Dnia Mamy i Taty, 

które odbędzie się 

Dnia 24.05.2019 r. o godzinie 14:00 w sali żłobka. 

 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Na stronie BIP Samorządowego Centrum

 Oświaty we Włoszczowie zostało opublikowane

 sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Link do strony:

  https://scowloszczowa.bip.gov.pl/sprawozdania-finansowe/

 

 

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, że istnieje możliwość regulowania

należności za czesne i wyżywienie dziecka

w żłobku lub poprzez wpłatę bezpośrednio

na rachunek bankowy placówki:

58 1020 2733 0000 28020094 4942

Samorządowy Żłobek

we Włoszczowie

ul. Różana 18

29-100 Włoszczowa

 

Wysokość kwoty należy sprawdzić u pani Intendent lub  p.o. dyrektora żłobka, a po dokonaniu wpłaty przedstawić stosowny dowód wpłaty. Przy regulowaniu należności należy rozgraniczyć kwotę za czesne i wyżywienie

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA WE WŁOSZCZOWIE

 Spis treści:

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
Rozdział II. Zadania i organizacja Żłobka
Rozdział III. Zadania i zakres działania pracowników Żłobka
Rozdział IV. Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka
Rozdział V. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

Rozdział I Postanowienia Ogólne

§1

1.    Regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego we Włoszczowie zwanego dalej „Żłobkiem” określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń w Żłobku w tym:
1) przebieg procesu udzielania świadczeń,
2) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń,
3) zadania i organizację Żłobka,
4) zadania i obowiązki pracowników,

§2

1.    Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Żłobka
2) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Organizacyjny Żłobka Samorządowego we Włoszczowie
3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut  Samorządowego Żłobka we Włoszczowie

§3

1.    Żłobek jest gminną jednostką organizacyjną miasta Włoszczowa działąjącą jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą XXXVIII/333/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7 września 2018r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka we Włoszczowie

2.     

            Żłobek Miejski działa na podstawie:

1)   Statutu  Samorządowego Żłobka  we Włoszczowie stanowiącego załącznik  do Uchwąły nr XXXVIII/333/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 7  września 2018r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka we Włoszczowie

2)   Uchwały nr  XXXIX/341/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie. w sprawie ustalenia wysokości opłat za  zapewnienie opieki w Samorządowym Żłobku we Włoszczowie oraz  maksymalnej wysokości  opłaty za wyżywienie

2. Celem Samorządowego Żłobka  we Włoszczowie jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku do lat 3.

3. Nadzór nad  Samorządowym Żłobkiem we Włoszczowie sprawuje Burmistrz Gminy Włoszczowa.

§4

1. Dyrektor Żłobka może określić w drodze zarządzenia procedury i standardy postępowania w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości usług świadczonych przez Żłobek.

2. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy piątek w godzinach od 9.00 do 11.00. W nagłych przypadkach po uprzednim umówieniu telefoniczym.

§5

1.    Żłobek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.    Żłobek zapewnia ochronę danych osobowych związanych z wykonywanymi zadaniami.

Rozdział II. Zadania i organizacja Żłobka.

§6

Misją Samorządowego  Żłobka we Włoszczowie jest:

1.    stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności

2.    dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

3.    zapewnienie kompleksowej opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej,

4.    rozwój psychomotoryczny oraz psychoruchowy dzieci z uwzględnieniem indywidualnych i grupowych potrzeb,

5.    prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,

6.    zapewnienie prawidłowego żywienia wg obowiązujących norm,

7.    rozwijanie samodzielności dzieci,

8.    umiejętności współpracy w grupie,

9.    współdziałanie z rodzicami.

§7

1.    Żłobek udziela świadczeń opiekuńczych, które obejmują swoim zakresem opiekę nad dziećmi od 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

2.    Żłobek zapewnia opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb

3.    Żłobek prowadzi rejestr godzinowego pobytu dziecka w Żłobku stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu.

4.    Żłobek cztery razy w roku przygotowuje zestawienie kart zapisu oraz uczęszczających bądź oczekujących dzieci na przyjęcie do Żłobka wg zestawienia stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

5.    Zadania Żłobka określa Statut

§8

1.    Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30. 

2.    W Żłobku  we Włoszczowie  obowiązuje następujący Ramowy Rozkład Dnia:

6.30 – 8.45  Przyjmowanie dzieci – zabawy indywidualne

8.45 – 9.15  Śniadanie

9.15- 11.00  Zabawy, zajęcia ogólnorozwojowe

10.30 – II śniadanie

      11.00 – 11.30 Przygotowanie do posiłku, czynności pielęgnacyjne, obiad

      12.30 – 14.00 Leżakowanie

      14.00 – 14.30 Czynności pielęgnacyjne, podwieczorek

      14.30 – 16.30 zabawy ruchowe, odbiór dzieci, indywidualny kontakt z rodzicami

§9

Przyjmowanie dziecka do Żłobka odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, przy uwzględnieniu następujących zasad:

1.    Rodzic/opiekun prawny dziecka składa Dyrektorowi Żłobka kartę zapisu dziecka do żłobka, Dyrektor Żłobka przyjmuje karty przez cały rok, wzór karty zapisu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2.    W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu dziecka do Żłobka Dyrektor Żłobka podpisuje z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka umowę w sprawie korzystania w usług Żłobka,

3.    Umowa, o której mowa w punkcie 2, powinna być podpisana najpóźniej pierwszego dnia korzystania dziecka ze Żłobka, wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu

4.    Korzystanie ze Żłobka ma charakter odpłatny, opłaty rodzic/opiekun prawny dokonuje na podstawie miesięcznego rozliczenia wystawionego przez Dyrektora Żłobka,

5.    Dziecko przyjęte do Żłobka powinno dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zapisania dziecka do Żłobka.

6.    Opłata za korzystanie  z usług  Żłobka wnosi się z dołu do 10 dnia następnego  miesiąca , co oznacza, że najpóźniej do 10 dnia miesiąca uznana będzie na rachunku bankowym Żłobka przez bank prowadzący ten rachunek. Od opłat wnoszonych po terminie zapłaty naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienie w zapłacie.

7.    W razie opóźnienia w płatności powyżej 30 dni zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne zgodnie z Zasadami Postępowania Windykacyjnego Żłobka Samorządowego we Włoszczowie.

8.    Opłaty mogą ulec zmianie w związku ze zmianą Uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie.

§10

1.    Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka
z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed dniem nieobecności, a w przypadku choroby dziecka – w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 8:30

2.    Do Żłobka nie mogą uczęszczać dzieci chore; w razie stwierdzenia gorączki lub innych objawów niepokojących opiekuna podczas pobytu już dziecka w Żłobku rodzic/opiekun na wezwanie telefoniczne winnien odebrać dziecko ze Żłobka niezwłocznie a w szczególnych przypadkach najpóźniej do 2 godzin.

3.    Personel Żłobka będzie udzielał rodzicom informacji o stanie psychofizycznym a także zauważonych u dziecka odstępstwach rozwojowych.

4.    Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych,które objawiają się min. nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka lub innych dzieci oraz personelu Żłobka, po sugestiach pielęgniarki , dyrektor Żłobka zobowiązuje rodziców do odbycia konsultacji psychologiczno – pedagogicznej w terminie 30 dni od daty powiadomienia. Po odbytej konsultacji rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani niezwłocznie do przekazania pisemnej opinii Dyrektorowi Żłobka lub Starszej Pielęgniarce. W przypadku nie odbycia w/w konsultacji Dyrektor Żłobka ma możliwość wnioskować o zaprzestanie korzystania z usług Żłobka.

5.    Rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci powinny przestrzegać diet wykluczających niektóre produkty lub podstawowe alergeny zobowiązani są do zachowanie poniższej procedury:

1.    Złożenie wniosku w formie pisemnej do Dyrektora Żłobka o przygotowywanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienia innymi

2.    Dołączenie zaświadczenia lekarskiego od specjalisty (alergologa, endokrynologa, gastrologa) potwierdzającego konieczność zastosowania eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia.

3.    Nie przynoszenia gotowych posiłków, potraw przygotowanych poza kuchnią.

4.    Przy każdej zmianie diety procedura musi odbyć się od początku

6.    Dyrektor Żłobka  składa pismo wraz z wymienionymi dokumentami w §10 pkt 5 do Dyrektora oraz Intendenta Przedszkola Samorządowego nr 3 we Włoszczowie, z której kuchni dziecko korzysta o wydanie decyzji w sprawie posiłków. 

7.    W razie negatywnej decyzji Dyrektora Przedszkola  rodzice/opiekunowie prawi zobowiązanie są do podjęcia decyzji w sprawie uczęszczania dziecka do Żłobka i korzystania z kuchni zbiorowej.

8.    W razie pozytywnej decyzji Dyrektora Przedszkola Samorządowego  nr 3 we Włoszczowie dotyczącą przygotowywania dodatkowych posiłków pracownicy Żłobka  zobowiązani są do podawania dietetycznych posiłków w przeciągu 2 tygodni od daty złożenia pisma z prośbą o przygotowywanie diety eliminacyjnej .

§11

1.    W zakresie działań profilaktycznych i sprawowanej opieki nad dzieckiem Żłobek zapewnia przyjętemu dziecku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opiekę sprawowaną przez opiekunów/ opiekunki dziecięce pielęgniarza/pielęgniarki.

2.    Żłobek pracuje w systemie całorocznym, jednakże z uwagi na dobro dzieci rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapewnienia przerwy wakacyjnej w okresie letnim (lipiec, sierpień) minimum 30 dni (1 miesiąc).

3.    Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji o korzystaniu z placówki w okresie wakacyjnym do 15 maja każdego roku.

4.    Żłobek zapewnia sobie prawo do wyznaczenia dyżuru wakacyjnego o czym będzie informować rodziców na zebraniu organizacyjnym w miesiącu sierpniu poprzedzającym rok szkolny.

§12

1.    Wszyscy pracownicy Żłobka są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Dziecko korzystające z usług Żłobka, może być odebrane przez rodziców/opiekunów prawnych lub osobę przez nich upoważnioną załącznik nr 3.

§13

Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających z usług Żłobka może nastąpić w przypadku:

1.    nie uregulowania przez rodziców /opiekunów prawnych dziecka, wymaganych opłat za korzystanie ze Żłobka, o których mowa w §9 pkt 4,

2.    nie zgłoszenie się dziecka do 5 dni roboczych od momentu dwukrotnego poinformowania rodzica/opiekunów prawnych pisemnie bądź telefonicznie o przyjęciu dziecka do Żłobka

3.    nie zgłoszenie się dziecka do 5 dni roboczych od momentu wręczenia rodzicom/opiekunom prawnym dokumentów dotyczących przyjęcia dziecka(umowa, wyprawka, upoważnienie do odbioru dziecka i inne) bez podania przyczyny nieobecności

4.    na wniosek rodzica/opiekuna prawnego z przyczyn nieprzewidzianych zachowując okres wypowiedzenia przewidzianych w umowie, o której mowa w §9 pkt. 2 Regulaminu, a w przypadku częstych chorób dziecka zgłoszenie zamiaru rezygnacji ze Żłobka przed pierwszym dniem miesiąca.

5.    nie przyjęcia propozycji wolnego miejsca w żłobku. Ponowne wpisanie dziecka nastąpi z chwilą złożenia ponownie Wniosku o przyjęcie  dziecka.

6.    Nie złożenia pisemnej rezygnacji z miejsca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania karty informacyjnej przyjęcia dziecka do Żłobka zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszego Regulaminu.

7.    Rozwiązania umowy z przyczyn innych niż opisane w pkt1,2,3,

§14

1.    Dyrektor Żłobka powołany jest przez Burmistrza Gminy Włoszczowa

2.    Zadania i obowiązki dyrektora Żłobka określa statut Żłobka

3.    Dyrektor określa zakres obowiązków i uprawnień zatrudnionych pracowników

Rozdział III. Zadania i zakres działania pracowników Żłobka.

§15

1.    Organizacją Żłobka kieruje Dyrektor, reprezentuje Żłobek na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach go dotyczących

2.    Dyrektor wykonuje swoja zadania przy współpracy pracowników administracji i obsługi

§16

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1.    kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.    organizowanie i tworzenie warunków pracy Żłobka w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy

3.    pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy

4.    kierowanie bieżącymi sprawami Żłobka i wydawanie z tym związanych poleceń i zarządzeń

5.    sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Żłobka

6.    czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników Żłobka przepisów prawa, regulaminów wewnętrznych oraz zakresów czynności dla personelu 

7.    prawidłowe gospodarowanie mieniem Żłobka

8.    rozpatrywanie skarg i zażaleń oraz wniosków od rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka

9.    nadzór nad szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

10.                       wykonywanie wszelkich czynności wynikających z działalności Statutowej Żłobka, jako użyteczności publicznej

§17

Do zadań Intendenta zatrudnionego w Żłobku należy:   

 

1.    Przyjmowanie, segregowanie, wysyłanie korespondencji.

2.    Obsługa interesantów i udzielanie informacji.

3.    Prowadzenie księgi inwentarzowej żłobka i ewidencji pozaksięgowej.

4.    Prawidłowe przygotowywanie dokumentów wewnętrznych Żłobka. .

5.    Prowadzenie rejestru umów z rodzicami oraz kart przyjęć.

6.    Ścisła współpraca z Dyrektorem Żłobka. .

7.    Prowadzenie rejestru żywienia dzieci.

8.    Sporządzanie raportów żywieniowych.

9.    Zaopatrzenie w artykuły żywnościowe , biurowe, druki oraz inne niezbędne materiały zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych

10.                       Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora Żłobka lub osobę pełniącą zastępstwo

§18

Do zadań Opiekuna/Opiekunki dziecięcej zatrudnionej w Żłobku należy:

1.    Nawiązywanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nawiązywanie więzi uczuciowej z dzieckiem.

2.    Określenie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania.

3.    Przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych stymulujących rozwój dziecka.

4.    Wszechstronny rozwój dziecka, pobudzanie dzieci do aktywności.

5.    Doskonalenie sprawności manualnej i motorycznej dziecka.

6.    Kształtowanie pozytywnych nawyków dziecka.

7.    Wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania itp.

8.    Dbałość o higienę dzieci.

9.    Dbałość o czystość otoczenia dziecka.

10.                        Dbałość o bezpieczeństwo dziecka.

11.                        Zgłaszanie niepokojącego zachowania dziecka.

12.                       Zaspokajanie potrzeb żywieniowych dziecka.

13.                        Udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia dziecka.

14.                       Eliminowanie uszkodzonych zabawek.

15.                       Opiekuńczy i troskliwy stosunek dzieci i reagowanie na ich potrzeby.

16.                        Dążenie do stworzenia w grupie żłobkowej rodzinnej, życzliwej i przyjaznej atmosfery.

17.                        Czuwanie nad izolacją dzieci podejrzanych o chorobę.

18.                        Wychowawcze oddziaływanie na dzieci podczas trwania codziennych czynności.

19.                        Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka, a w szczególności przez prowadzenie konsultacji w zakresie rozwoju i procesu edukacyjnego dzieci.

20.                        Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

21.                       Samokształcenie w zakresie znajomości przepisów dotyczących wykonywanej pracy.

22.                        Załatwianie spraw bieżących wynikających z potrzeb Żłobka we Włoszczowie  a dotyczących zajmowanego stanowiska.

23.                        Przestrzeganie drogi służbowej.

24.                       Informowanie dyrektora Żłobka we Włoszczowie o wszelkich problemach wynikających z wykonywania zadań służbowych.

§19

Do zadań Pielęgniarki/ zatrudnionej w Żłobku należy:

1.    Ściśle współpracuje z Dyrektorem Samorządowego Żłobka  .

2.    Odpowiada i czuwa nad bezpieczeństwem dzieci przebywających w Żłobku.

3.    Wykonuje prace pielęgnacyjne, opiekuńczo – wychowawcze oraz edukacyjne.

4.    Stwarza warunki wspomagające rozwój oraz zdolności i zainteresowania dzieci.

5.    Czuwa w porozumieniu z kuchnią nad prawidłowym żywieniem dzieci.

6.    Współpracuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

7.    Nadzoruje przestrzeganie ustalonego porządku dnia.

8.    Dba o wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

9.    Prowadzi dokumentację związaną z kontrolowaniem wzrostu dzieci. 

10.                       Wykonywanie sprawozdań do instytucji nadzorującej Żłobek.

11.                       Zgłaszanie ilości dzieci na kuchnię.

12.                       Obowiązek przyjmowania i wydawania dzieci.

13.                       Prowadzenie ewidencji obecności dzieci. 

14.                       Przejmowanie obowiązków zgodnie z wprowadzonym systemem zastępstw. 

15.                       Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora Żłobka lub osobę pełniącą zastępstwo.

§20

Do zadań sprzątaczki zatrudnionej w Żłobku należy:

1.    Utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń Żłobka.

2.    Dostarczanie posiłków na sale oraz pomoc przy ich wydawaniu.

3.    Sprzątanie po posiłkach.

4.    Dbałość o stan sprzętu, zabawek, śliniaczków.

5.    Zastępowanie opiekunki w przypadku jej nieobecności na sali.

6.    Dbałość o stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń w tym dezynfekcję nocników.

7.    Dbałość o czystość oraz zmianę pościeli.

8.    Przygotowywanie rzeczy przeznaczonych do pralni.

9.    Dbanie o ład i porządek w pomieszczeniu gospodarczym.

10.                       Przejmowanie obowiązków zgodnie z wprowadzonym systemem zastępstw. 

11.                       Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora Żłobka lub osobę pełniącą zastępstwo.

§21

Do zadań kucharki zatrudnionej w Żłobku należy:

1.      Uczestniczenie w obowiązujących szkoleniach z zakresu BHP.

2.      Stosowanie środków ochrony zbiorowej, przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej.

3.      Poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim.

4.      Przestrzeganie tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach.

5.      Przestrzeganie zasad współżycia społecznego obowiązujących w placówce.

6.      Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą.

7.      Stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie pozostają w sprzeczności z prawem lub umową o pracę.

8.      Sporządzanie posiłków dla wychowanków żłobka.

9.      Utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchni.

10.  Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów dla żłobka.

11.  Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich do momentu użycia .

12.  Utrzymanie w czystości naczyń, garnków, narzędzi oraz urządzeń stołowych i kuchennych.

13.  Codzienne wyparzanie naczyń stołowych i kuchennych.

14.  Natychmiastowe zgłaszanie kucharce lub innym osobom z kierownictwa żłobka wszelkich zauważonych zagrożeń lub awarii i usterek w wyposażeniu kuchni.

15.  Wykonywanie innych, szczegółowych poleceń związanych z zajmowanym stanowiskiem wydawanych przez intendenta żłobka.

16.  Przestrzeganie zasad technologii sporządzania posiłków i higieniczno-sanitarnych wynikających z HACCP

17.  Dbanie o powierzony sprzęt żłobka oraz ład i porządek w miejscu pracy.

§22

 Do zadań konserwatora zatrudnionego w Żłobku należy:

1.    Utrzymanie ładu i porządku wokół Żłobka.

2.    Odśnieżanie i posypywanie chodników w okresie zimowym.

3.    Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora Żłobka.

4.    Sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem.

5.    Utrzymywanie w czystości pomieszczeń piwnicznych.

6.    Zgłoszenie przełożonemu awarii i usterek.

7.    Dokonywanie drobnych napraw.

8.    Rejestrowanie stanu liczników (woda, energia elektryczna, co)

9.    Zapobieganiu uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia Żłobka.

10.                       Wykonywanie prac remontowo-budowlanych niewymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu.

11.                       Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe.

12.                       Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora Żłobka lub osobę pełniącą zastępstwo.

 Stanowiska, o których mowa w rozdziale III obrazuje schemat organizacyjny Żłobka, stanowiący załącznik  nr 4 do niniejszego regulaminu

§23

1. Pracownicy Żłobka mają obowiązek przestrzegać:

1.    Przestrzeganie zarządzeń wewnętrznych i regulaminów wydawanych przez Dyrektora Żłobka.

2.    Przestrzegania ustalonego porządku pracy.

3.    Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.    Przestrzegania ustalonego czasu pracy

5.    Przestrzegania tajemnicy służbowej.

2. Pracownicy Żłobka są zobowiązani do :

1.    wykonywania pracy starannie i sumiennie

2.    wykonywania poleceń służbowych

3.    podnoszenia poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz przestrzega przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka

4.    przestrzegania Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowego Żłobka  we Włoszczowie.

Rozdział IV. Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka.

§24

1.    Dziecko korzystające z opieki Żłobka ma prawo do korzystania ze świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych realizowanych na terenie placówki.

2.    Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, korzystającego z opieki Żłobka mają prawo do :

1.    pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach

2.    pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez Żłobek

3.    Skargi i wnioski oraz zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3 można składać w formie pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Żłobka.

4.    Informację dotyczącą możliwości składania skarg i wniosków oraz zastrzeżeń , Dyrektor Żłobka zamieszcza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających z usług Żłobka, w inny dostępny sposób.

5.    Dyrektor Żłobka organizuje spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wymiany informacji oraz form współpracy.

Rozdział V. Warunki współdziałania z innymi instytucjami.

§25

1.     Żłobek współdziała w realizacji swoich zadań statutowych z : 

1.    Przedszkolami

2.    Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włoszczowie

3.    Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Włoszczowie

4.    Organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i społeczności lokalnej.

ROZDZIAŁ VI. Postanowienia końcowe

§ 26
Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

1.    Wniosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego Żłobka we Włoszczowie .

2.    Umowa na korzystanie z usług żłobka.

3.    Upoważnienie do obioru dziecka

4.    Wyciąg z procedury wewnętrznej egzekwowania należności cywilnoprawnych Samorządowego Żłobka  we Włoszczowie wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2019.

5.    Schemat  organizacyjny  żłobka

6.    Zestawienie kart zapisu  dzieci uczęszczających lub oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

7.    Karta informacyjna przyjęcia dziecka do Żłobka.

8.    Oświadczenie o zapoznaniu się z Statutem, Uchwałami oraz Regulaminami.

9.    Rejestr dzienny godzinowego pobytu dziecka w Żłobku.

§ 27

1.      Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące funkcjonowania żłobka ustala Dyrektor w formie zarządzeń.

2.      Zmian w regulaminie dokonuje dyrektor zarządzeniem.

3.       Regulamin wchodzi w życie po uzgodnieniu jego treści z Burmistrzem  w drodze zarządzenia.


Close Menu